Có bao nhiêu cấp độ học trong chương trình Monkey Junior?

Monkey Junior hiện có 3 cấp độ học khác nhau: Dễ, Trung Bình và Nâng cao.

Monkey Junior Cấp độ dễ dạy các bé từng từ đơn và từ ghép.

Monkey Junior Cấp độ trung bình dạy các bé đọc các câu đơn giản.

Monkey Junior Cấp độ nâng cao dạy các bé đọc các câu có cấu trúc và từ vựng phức tạp.