Tôi có thể dùng chương trình Monkey Junior trong bao lâu sau khi mua?

Bạn có thể sử dụng nội dung mua không giới hạn về thời gian.